Havne- og ordensreglement for hals bådelaug

Ordensreglerne er gældende for vandarealet med dertil hørende landområder, broer, parkeringspladser m.m

Ordensreglerne er gældende for vandarealet med dertil hørende landområder, broer, parkeringspladser m.m. Reglerne gælder for egne lystbåde med besætninger såvel som for gæstende lystbåde med besætninger.

Almene regler:

 1. Bådejeren er forpligtet til at overholde ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”.
  1. Ansøgning om bådplads rettes til ”baadplads@halsbaadelaug.dk”, er båden over 14,99 m kræver optagelse godkendelse på næstkommende bestyrelses møde.
  2. Det lejede vandareal administreres af Hals Bådelaugs bestyrelse.
  3. Bådpladserne udlejes til fritidssejlere, der skal være aktive medlemmer af Hals Bådelaug.
  4. For bådpladserne betales en årlig leje.
  5. Kontingentfastsættelse, betalingsfrister – og konsekvens ved ikke at overholde betalingsfrister fremgår af bådelaugets vedtægter §5 og §6.
  6. Første gang en båd tildeles en plads betales et indskud (refunderes IKKE ved opsigelse af bådpladsen).
  7. Efter opsigelse af bådeplads, kan man igen få tildelt bådplads, uden at betale nyt indskud, hvis: – der opretholdes et aktivt medlemskab af bådelauget. – det er under 5 år siden, bådplads er opsagt.
  8. Bådejere der ønsker ny bådplads sender ansøgning herom til Driftsudvalget.
  9. En båd kan kun have en juridisk ejer, skiftes juridisk ejer betragtes dette som salg af båd.
  10. Ved medlems dødsfald kan bådplads nedarves i direkte arvefølge uden omkostninger for bådejeren.
  11. Et medlem med bådeplads, kan midlertidig få tildelt en plads til båd nr. 2, uden at betale indskud, hvis der er ledige pladser. Kan være aktuelt i forbindelse med handel eller lignende. Kan tildeles for den resterende del af et kalenderår.
   Ønskes permanent plads til båd nr. 2, skal der betales indskud.
   Overgangsordning ved køb/salg af båd:Ved køb til og med 30. juni betales fuld pris.Ved salg til og med 30. juni samt ikke noget ønske om benyttelse pladsen, resten af året refunderes ½ pladsleje.Ønsker pladslejeren fortsat at benytte pladsen – ingen refusion.Ved køb fra og med 1. juli betales ½ pladsleje.Ved salg fra og med 1. juli ingen refusion.Ved køb af ny båd med andre ydre mål, kan en flytning til anden plads være nødvendig. Ved større båd kræver det at der er passende ledige pladser. Ved køb af mindre båd må flytning accepteres, da havnens pladser skal udnyttes bedst muligt.
  12. Overtrædelse af reglementet kan medføre bortvisning fra det lejede vandareal. Hvor bådejere nægter at efterkomme bortvisning eller henstillinger om flytning af båd fra Driftsudvalget / Bestyrelsen, vil båden blive fjernet evt. placeret på land for ejerens regning og risiko. Alle udgifter i forbindelse hermed, også forberedelse hertil, pålægges bådejeren. Bortvisning afgøres af bestyrelsen. Ved bortvisning vil evt. betalt pladsleje ikke blive refunderet.

Havneplads:

 1. Bådejere er forpligtet til at placere klubstanderen således, at den er synlig fra bro eller slingers.
  1. Både må kun anbringes på de anviste pladser og SKAL være ansvarsforsikrede. Kopi af forsikringsbevis skal forevises på forlangende.
  2. Pladserne tildeles bådejeren til den angivne båd og kan ikke videreudlejes, ligesom pladsen ikke medfølger ved bådsalg. Dog kan båden blive liggende til udgangen af februar det følgende år – med ny ejer – hvis den handles efter 1. september. Aftale herom og lejeafgift aftales med Driftsudvalget.
  3. Pladslejeren må acceptere flytning til anden plads, såfremt praktiske eller æstetiske hensyn gør det nødvendig.
  4. Det er kun muligt at beholde sin anviste plads året ud samt efterfølgende kalenderår uden at benytte den. Flytning jvf. punkt 4 kan dog være påkrævet.
  5. Både, der placeres i havnen, skal være i forsvarlig sødygtig stand og være forsynet med tilstrækkeligt kraftige og veldimensionerede pullerter, evt. klyds, og fortøjninger. Der skal anvendes fjedrende fortøjninger til broer / slingers, ligesom der skal fendres forsvarligt af til begge sider, med min. 2 stk. fendere pr. side. Fald, liner og vindmøller m.m. skal under ophold i havnen være sikret mod unødig støjafgivelse.
   Alt elforbrug skal ske gennem bimåler udlånt af Hals Bådelaug. Det gælder for både vandareal og vinterplads. Måler skal være placeret direkte i forsynings stik. Aflæsning ved selvaflæsning hvert år senest den 15. november og noteret på blanketter herfor. Afleveres på kontor eller i bådelaugets postkasse.
  6. Pladserne vil være forsynet med fortøjningsmuligheder, nummer og optaget / fri skilt. Skader på / mangler ved disse bør snarest meddelt Driftsudvalget. Hvor båden er væk fra pladsen natten over eller mere, SKAL friskiltet vises. Havneassistenten gives besked om hjemkomst tidspunkt senest dagen før.
  7. Slæbejoller o.l. skal anbringes således, at det sker uden gener for andre både.
   Hvor optagning eller udsætning af båd finder sted, skal vinterplads og bro umiddelbart derefter rengøres af bådejeren, dvs. fortøjninger, indhalerliner, bukke, vogne, støtter, maling m.m. skal fjernes senest 8 dage efter søsætningen / optagningen. I modsat fald fjernes effekterne for ejerens regning uden ansvar for Hals Bådelaug.
  8. Forbrug af vand skal ske med måde. Der må ikke vaskes båd med slange, medmindre denne er forsynet med vandingspistol, således at der kun forbruges vand, når det er nødvendigt.
  9. Såfremt båden fremlejes i kortere eller længere perioder, må denne ikke benyttes til beboelse i fremlejningsperioden. Der må gerne overnattes i båden 1-2 dag før afrejse og 1-2 dage ved hjemkomst.

Vinteropbevaring/Landplads (Vinteropbevaring af både på plads stillet til rådighed af kommunen):

 1. Pladsen må benyttes i perioden 01.10 til 31.05. Udenfor denne periode, vil kommunen opkræve pladsleje, hvis der ikke er indgået aftale med havnefogeden i Hals havn.
  1. Der skal være ryddeligt i og omkring bådstativerne.
   Stativer skal være tydelig mærket med ejerens navn.
  2. I sommerperioden (01.06 – 30.09) skal stiger, klodser mm. være stablet, fastgjort til stativ og fri af jorden, så græsarealet er let at slå og vedligeholde.
  3. Forbrug af vand er kun tilladt til bådvask.
  4. El må kun være tilsluttet, når ejeren er ved båden. Alt elforbrug skal ske gennem bimåler udlånt af Hals Bådelaug. Det gælder for både vandareal og vinterplads. Måler skal være placeret direkte i forsynings stik.
  5. Fartøjer må ikke stå vinteren over med rejst mast.
  6. Pladsanvisning sker gennem bådelaugets tilsynsførende.
  7. Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer medfører tab af retten til bådplads i havnen.
   Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling er bådejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen. Såfremt bådejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling, er bådejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.
   Konstateres der anvendelse af bundmaling der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at bådejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist fjerner den ulovlige bundmaling på miljørigtig vis eller forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører dette tab af retten til bådplads i havnen. Bådejeren hæfter for alle omkostninger i forbindelse med oprydning og nødvending oprensning for fjernelse af ulovlige midler.

Masteskur/Mastekran:

 1. Brug af masteskur:
  1. Alle master skal være forsynet med tydelig navn og tlf. nummer på ejer.
  2. Placering i skur efter aftale med bådelaugets tilsynsførende.
  3. Pladslejen fastsættes på den årlige generalforsamling og betales sammen med kontingent.
  4. Nøgler udleveres af bådelaugets tilsynsførende jf. nøglereglement.
 • Brug af mastekran:
 • Brug af mastekran tilhørende Hals Bådelaug kræver at brugeren ved underskrift bekræfter at have fået brugsanvisning udleveret og være fuldstændig bekendt hermed, især sikkerhedsanvisningerne.
 • Nøgler udleveres af bådelaugets tilsynsførende jf. nøglereglement.
 • Etablering af hjælpe /sikkerhedsbom eller galge, skal designet godkendes af Hals Bådelaugs driftsudvalg inden montering. Ved demontering af udstyret skal monteringshuller lukkes og forsegles. Udstyret må ikke forhindre adgang på bro eller kaj af gående personer. Ansvar, montering og demontering er for bådejers risiko og regning.
 • Beboelse i lystfartøj i vinterhalvåret (Fra Hals Bådelaugs Standernedtagning til Standersætning)
 1. Lystbåde, der har fast plads i Hals havn, må benyttes til fast bopæl når dette dokuments betingelser er opfyldt, og skriftlig tilladelse i form af indgået kontrakt, er givet af bestyrelsen.
 2. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at fastsætte begrænsninger vedrørende antallet og arten af både, der anvendes til beboelse. Dette antal fastsættes af bestyrelse under hensyntagen til havnens faciliteter og karakter af lystbådehavn. Tilladelsen er personlig for pladslejeren og kan ikke overdrages til andre.
 3. Båden må ikke fremlejes eller udlånes til fast beboelse for personer, der ikke tilhører pladslejerens husstand.
 4. Bestyrelsen forbeholder sig ligeledes ret til at afvise både som anvendelse til beboelse, såfremt de skønnes i væsentlig grad at afvige fra begrebet ’lystfartøj’ ligesom egentlige husbåde vil blive afvist. Bestyrelsen forbeholder sig ret til i grænsetilfælde at fortolke ovenstående definition.

Krav til båden:

 1. Båden skal som minimum være ansvarsforsikret.Udledning af spildevand fra toilet, køkken- og håndvask er ikke tilladt. Holding tank skal være installeret og funktionsdygtig. Holding tank må ikke tømmes ud i havnen, men en af bestyrelsen godkendt tømningsordning skal aftales og dokumenteres. Dokumentation forevises havnepersonalet mindst hvert kvartal. Udgifterne til tømning påhviler pladslejeren.Båden skal være sejlklar og funktionsdygtig og skal kunne benyttes til fritidssejllads, dvs. til enhver tid være forsvarlig sødygtig, og det påhviler pladslejeren at sørge for at båden fremstår i ordentlig og ryddelig stand, samt at fortøjning er i overensstemmelse med bådelaugets bestemmelser. Båden skal leve op til de til enhver tid gældende funktions- og miljøkrav.

Pladslejerens forpligtelser og ansvar:

 1. Det påhviler pladslejeren at renholde, rydde sne og træffe de nødvendige foranstaltninger mod glat føre på båd og broer – såvel til som udfor bådens plads.
 2. Al færdsel på havnen sker på eget ansvar.
 3. Husdyr må kun opholde sig på båden, hvis der i hvert enkelt tilfælde foreligger skriftlig tilladelse dertil fra bestyrelsen.
 4. Postkasse opsættes på anvist sted og efter anvist model samt mærkes med den af havnefogeden anviste skrifttype og farve.
 5. Opsatte antenner og paraboler på både skal indgå som en naturlig del en lystbåds udstyr.
 6. Af hensyn til havnens forsyningskapacitet, reparationsarbejder m.v. kan havnen i perioder anvise alternativ plads. Bestyrelsen anviser i vinterperioden tappested for vand samt anvendelse af toilet- bade og vaskefaciliteter og affaldshåndtering.
 7. Anvendelse af servicebygningens faciliteter må ikke efterlade synlige spor, eller kræve ekstra rengøring.

Havnens serviceydelser og ansvar:

 1. Levering af drikkevand sker fra anvist tappested.
 2. I perioden vinterperioden er der ikke adgang til vand på broerne.

Afgift:

 1. Bestyrelsen fastlægger afgiften på året 1. bestyrelsesmøde.
 2. For 2020 vil, ved indgåelse af kontrakt om tilladelse til fast bopæl i båd på Hals havn betaler pladslejer en afgift på kr. 12.000,00 + moms årligt udover den årlige pladsleje. Ved indgåelse af kontrakt erlægges endvidere et års afgift kr. 15.000,00 i depositum + et kvartals leje kr. 3.000,00 + moms forud. Beløb i alt kr. 15.750,00 + moms. Afgift betales herefter pr. kvartal med kr. 3.000,00 + moms, og denne tilbagebetales ikke hverken helt eller delvist ved opsigelse/fraflytning. Depositum vil blive tilbagebetalt ved opsigelse/fraflytning modregnet eventuel gæld til havnen.

Overtrædelse/opsigelse:

 1. Overtrædelse af disse bestemmelser og øvrige bestemmelser kan medføre, at tilladelsen tilbagekaldes med omgående virkning.
 2. Aftalen kan af begge parter opsiges skriftligt med en måneds varsel til ophør ved udgangen af måneden efter, at opsigelsen er kommet den anden part i hænde.
 3. I tilfælde a forurening af havne arealet med eksempelvis husholdnings affald eller spildevand kan Hals Bådelaug opsige kontrakten straks.

Bestyrelsen for Hals Bådelaug har med virkning fra 12. marts 2020 vedtaget ovenstående ”Havne- og Ordensreglement for Hals Bådelaug”